Get Adobe Flash player

Video

Štatút obce

Obecné zastupiteľstvo v Hodejove na základe § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov schvaľuje pre územie obce Hodejov  tento :

Štatút obce

preambula                                                                                                            

Hodejov, národnostne zmiešaná obec, so zachovalými kultúrnymi a historickými pamiatkami, bývalé stredoveké mestečko spolu s hradom, neskôr preslávené chýrnymi kúpeľami ako aj návštevou monarchu z rodu Habsburgov. V svetovej archeológii známa nálezom bronzového pokladu, 361 kusov zbraní, šperkov a jantárových náhrdelníkov. Prekvapujúce podobnosti existujú medzi Hodejovskými bronzovými predmetmi a nástennými maľbami z Thery na stredomorskom ostrove Santorin, ktorý bol pravdepodobne pred sériou zemetrasení v 16 storočí pred našim letopočtom súčasťou bájnej Atlantídy


   Vychádzajúc z  tradícií a dedičstva našich predkov, mysliac na blaho budúcich generácií, sa obyvatelia obce Hodejov prostredníctvom svojich volených zástupcov uznášajú na tomto štatúte.

 


Prvá hlava
Postavenie obce, obyvatelia a samospráva obce
§ 1
Úvodné ustanovenia  

1. V súlade so všeobecne záväznými nariadeniami Štatút obce Hodejov upravuje najmä postavenie a pôsobnosť obce, jej orgánov a ďalších orgánov obecnej samosprávy, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia, financovania a nakladania s majetkom obce a majetkom štátu, ktorý bol obci zverený v prospech jej rozvoja, rieši širšie vzťahy obce, jej symboly a udeľovanie čestného občianstva obce.
2. Štatút obce Hodejov je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

§ 2
Postavenie obce

1. Obce Hodejov je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky združujúci   občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt.
2. Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce,
3. Obec pri plnení úloh samosprávy spolupracuje s podnikateľskými a fyzickými osobami, s politickými stranami, hnutiami, verejnoprospešnými inštitúciami, štátnymi orgánmi a občanmi.
4. Obec vo veciach spoločného záujmu spolupracuje s inými obcami a mestami a svoje vzťahy rieši spravidla vzájomnými dohodami.
5. Obec má právo združovať sa s inými mestami a obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.
6. Ukladať obci povinnosti a zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom.

§ 3
Územie obce Hodejov


Zmeny územia obce Hodejov  možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

§ 4
Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

Na samospráve obce sa zúčastňujú:
1. Občania, ktorí majú na území obce trvalý pobyt (obyvatelia obce).
2. Iné osoby, ktoré:
a) na území obce majú nehnuteľný majetok alebo v obci trvalo pracujú a platia obecnú daň alebo obecný poplatok,
b) sa zdržujú v obci a sú v nej prihlásené na prechodný pobyt,
c) majú čestné občianstvo obce.

§ 5

1. Obyvatelia obce majú právo:

a) voliť orgány samosprávy obce a byť do nich volení,
b) hlasovať o dôležitých otázkach života obce.
2. Obyvatelia obce a iné osoby, ktoré sa zúčastňujú na samospráve obce majú právo:
a) zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a na zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor,
b) obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce,
c) obvyklým spôsobom používať obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci na verejné účely,
d) v čase náhlej núdze požadovať pomoc od orgánov obce,
e) požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby, rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci.

§ 6

Obyvatelia obce a osoby, ktoré sa zúčastňujú na jej samospráve, podieľajú sa na rozvoji a zveľaďovaní obce, poskytujú pomoc jej orgánom a v tejto súvislosti majú povinnosť:

a) ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce,
b) podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia v obci,
c) pomáhať udržiavať poriadok v obci,
d) podľa svojich možností a schopností poskytovať osobnú pomoc pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti v obci.

§ 7
Samospráva obce Hodejov

1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jeho majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe.

2. Samosprávu obce Hodejov vykonávajú jej obyvatelia:
a) orgánmi obce,
b) miestnym referendom,
c) zhromaždením obyvateľov obce.
3. Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva pre územie obce všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len VZN). VZN obce nesmú odporovať ústave ani zákonom štátu. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať VZN len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach. Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní VNZ obce, ich vykonávaní, ako aj spôsob kontroly plnenia týchto VZN stanovuje zákon, tento štatút a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Hodejove.
4. Obec vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené zák. SNR č. 369/1990 Zb., § 4 ods. 3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch. Obec pri výkone samosprávnych funkcií najmä:
a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci na dočasné hospodárenie,
b) zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet, organizuje o ňom verejnú diskusiu,
c) vykonáva správu obecných daní a poplatkov,
d) usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, najmä vydáva stanoviská k investičnej činnosti v obci, k využitiu miestnych zdrojov, k začatiu podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb a zaujíma stanoviská k zámerom ich činnosti, ak sa týkajú záujmov obyvateľov obce,
e) vykonáva výstavbu, údržbu a správu obecných komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, športových, kultúrnych a ďalších obecných zariadení, miestnych historických pamiatok a stavieb,
f) zabezpečuje verejnoprospešné služby (odvoz komunálneho odpadu a separovaného zberu, čistenie obce, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia a podobne),
g) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na vzdelávanie, kultúru, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
h) utvára podmienky na riadne zásobovanie obce a vykonáva nad ním dozor (povoľuje čas predaja a prevádzkový čas),
i) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,
j) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje svoje rozpočtové a príspevkové organizácie a iné právnické osoby podľa osobitných predpisov,
k) organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
l) určuje štruktúru svojich orgánov a zamestnáva pracovníkov,
m) zabezpečuje verejný poriadok v obci,
n) vedie kroniku obce,
o) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt

Druhá hlava
Majetok obce
§ 8

1. Majetok obce Hodejov tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky pohľadávky a iné majetkové práva obce a majetkové práva ostatných subjektov založených alebo vytvorených obcou. Obec môže zveriť svoj majetok do správy subjektom, ktoré založila, zriadila alebo iným právnickým alebo fyzickým osobám.

2. Majetok obce Hodejov sa používa najmä:
a) na verejné účely,
b) na výkon samosprávy obce.
Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný zákon neustanoví onak.
3. Majetok obce, ktorý slúži na verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá), je verejné prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obce neobmedzila.
4. Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre subjekty a právnické osoby založené obcou alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti v súlade s obchodným zákonníkom.
5. Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce.
6. Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad.
7. Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.

§ 9

1. Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce a s majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol obci zverený, na prospech rozvoja obce a jeho občanov a tvorby životného prostredia.

2. Orgány obce a subjekty sa majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.
Sú povinné najmä:
a) udržiavať a užívať majetok,
b) chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
d) viesť majetok v predpísanej evidencii v súlade s platnou právnou úpravou.
3. V majetkových veciach (majetkovoprávnych záležitostiach) obce v jej mene koná starosta.

§ 10

1. Obecné zastupiteľstvo môže zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, ako aj právnické osoby s clomid online majetkovou účasťou obce.

2. Podrobný postup zakladania, zriaďovania a kontroly rozpočtových a príspevkových organizácií a vymedzenie ich práv a povinností upraví obecné zastupiteľstvo vo VZN.
3. Právnické osoby s majetkovou účasťou obce zakladá, resp. zriaďuje v súlade s platnou právnou úpravou.

§ 11

1. Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a majetkom štátu dočasne prenechaným v hospodárení obce, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

2. Zásady upravujú a bližšie vymedzujú najmä:
a) majetok obce Hodejov,
b) práva a povinnosti organizácií, ktoré obec založila alebo zriadila, pri správe majetku obce,
c) postup prenechávania majetku obce do užívania fyzickým alebo právnickým osobám,
d) nadobúdanie a prevody vlastníctva majetku obce,
e) hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce,
f) nakladie s cennými papiermi,
g) aukčný predaj vecí podľa osobitných predpisov,
h) kontrolu dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom obce.

Tretia hlava
Financovanie a rozpočet obce

§ 12
Financovanie potrieb obce

1. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných zdrojov.
2. Obec môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami (mestami), prípadne s inými právnickými alebo fyzickými osobami.
3. Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
4. Na plnenie svojich úloh môže obec zriadiť účelové obecné fondy.
5. Obec môže financovať svoj rozvoj aj z návratných zdrojov financovania schválených Obecným zastupiteľstvom v Hodejove.

§ 13
Rozpočet obce

1. Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný na obdobie jedného kalendárneho roka záväzne a ďalších dvoch kalendárnych rokov po plánovanom rozpočtovanom roku nasledujúcich orientačne a schvaľovaný obecným zastupiteľstvom v Hodejove. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.
2. Pred schválením v obecnom zastupiteľstve sa rozpočet obce musí zverejniť najmenej pätnásť dní na úradnej tabuli obce alebo spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť. To isté sa týka záverečného účtu obce a návrhu na zavedenie verejnej dávky, na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky a na prijatie úveru.
3. Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť. Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä príjmy z obecných daní a poplatkov, výnosy z majetku obce, rozpočtových a príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce, dotácie zo štátneho rozpočtu, podiel na daniach a iné príjmy. Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce, výdavky na údržbu majetku obce a investičné výdavky.
4. Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o zavedení verejnej dávky (príspevku, poplatku, naturálnom plnení), o vyhlásení dobrovoľnej zbierky a lebo o prijatí úveru alebo pôžičky. O zavedení verejnej dávky rozhodnú obyvatelia obce hlasovaním. O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.
5. Prebytky rozpočtu obce možno previesť do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.
6. Účtovníctvo o stave a pohybe majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu, v súlade s platnou právnou úpravou vedie obecný úrad. Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu obce sa riadi osobitnými právnymi predpismi – Rozpočtovými pravidlami SR.
7. Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo a výročná správa obce.
8. Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor.

§ 14
Rozpočtové provizórium

1. Ak rozpočet obce na príslušný rok nie je schválený pred prvým januárom rozpočtového roka, rozpočtové hospodárenie v čase od 1. Januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obecným zastupiteľstvom sa riadi rozpočtovým provizóriom.
2. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.
3. Podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória obsahujú Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Hodejov, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Štvrtá hlava
Orgány Obce Hodejov
§ 15
Základné ustanovenia

1. Orgánmi obce sú:
a) obecné zastupiteľstvo,
b) starosta obce.
2. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby alebo podľa osobitných predpisov orgány, ktorými sú:
a) obecná rada,
b) komisie obecného zastupiteľstva,
c) obecný úrad.
Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo.
3. Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.

§ 16
Obecné zastupiteľstvo

1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Hodejov zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Hodejov.
2. Obecné zastupiteľstvo v Hodejove má 7 poslancov.
3. Funkčné obdobie poslancov obecného zastupiteľstva končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
4. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Podrobnosti o základných úlohách obecného zastupiteľstva upravuje Organizačný poriadok obce Hodejov, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
5. Obecné zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Jeho zasadnutia zvoláva a vedie starosta obce. Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore.
6. Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania VZN obce, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečenia úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Hodejove.

§ 17
Starosta obce

1. Predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Funkčné obdobie sa skončí zvolením nového starostu a zložením sľubu.
2. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom.
3. Základné úlohy starostu obce bližšie upravuje Organizačný poriadok obce Hodejov, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
4. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že toto uznesenie odporuje zákonu, alebo je pre obec zjavne nevýhodné.

§ 18
Zástupca starostu

1. Starosta má zástupcu starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo.
2. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.
3. Zástupca starostu nie je zamestnancom obce. Vymenúva a odvoláva ho na návrh starostu – obecné zastupiteľstvo.
4. Zástupca starostu zodpovedá za svoju činnosť starostovi obce.
5. Zástupca starostu sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva.
6. Podrobnejšiu úpravu pôsobností zástupcu starostu obsahuje Organizačný poriadok obce Hodejov, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

§ 19
Komisie obecného zastupiteľstva

1. Komisie obecného zastupiteľstva sa zriaďujú buy priligy fakultatívne ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecného zastupiteľstva, ktoré pomáhajú plniť jeho úlohy.
2. Komisie sú zložené podľa pomerného princípu z poslancov obecného zastupiteľstva a obyvateľov obce zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov.
3. Každá komisia sa skladá z predsedu komisie a členov. Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie, ktorým je vždy poslanec obecného zastupiteľstva, členov komisie a určuje jedného (dvoch) členov komisie.
4. Komisie zasadajú podľa potreby. Zvolávajú ich a vedú predsedovia komisií. Zásady rokovania a uznášania sa komisie stanovujú na svojom prvom zasadnutí.
5. Úlohy a organizačnú štruktúru komisií bližšie upravuje Organizačný poriadok obce.

§ 20
Obecný úrad

1. Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Je zložený zo zamestnancov obce a zabezpečuje administratívne a organizačné veci obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších zriadených orgánov obecného zastupiteľstva. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.
2. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce.
3. Prácu obecného úradu riadi starosta a zástupca starostu.
4. Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jej organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých oddelení, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy upravuje Organizačný poriadok obce Hodejov, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

§ 21
Hlavný kontrolór

1. Hlavný kontrolór nie je zamestnancom obce. Vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce.
2. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva.
3. Pri vykonávaní svojej činnosti hlavný kontrolór buy clomid úzko spolupracuje s obecným úradom.
4. Hlavného kontrolóra do funkcie schvaľuje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.
5. Výkon funkcie hlavného kontrolóra sa končí:
a) uplynutím funkčného obdobia,
b) vzdaním sa funkcie,
c) odvolaním z funkcie v zákonom stanovených prípadoch.
6. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva.
7. Podrobnejšiu úpravu pôsobnosti hlavného kontrolóra obsahuje Organizačný poriadok obce Hodejov, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Piata hlava
Miestne referendum
§ 22

1. Miestne referendum v obci Hodejov o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.
2. Obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť miestne referendum, ak ide o návrh (§11a ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov):
a) na zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,
b) odvolanie starostu,
c) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov ku dňu podania tejto petície.
3. Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach týkajúcich sa postavenia a rozvoja obce alebo života obyvateľov obce.
4. Miestne referendum je platné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina obyvateľov obce oprávnených voliť podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy obce. Rozhodnutie obyvateľov obce je prijaté, ak za návrh hlasovala nadpolovičná väčšina voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania.

Šiesta hlava
Zhromaždenia obyvateľov obce
§ 23

1. Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov obce.
2. Obecné zastupiteľstvo zvolá zhromaždenie obyvateľov obce vždy:
a) Ak o to požiada petíciou najmenej 30 % obyvateľov obce,
b) Ak o to požiada 1/3 poslancov obecného zastupiteľstva.
3. Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke týkajúcej sa obce na zhromaždenie obyvateľov obce, resp. jeho časti.
4. Zhromaždenie sa zvoláva oznámením na verejnej úradnej tabuli obecného úradu v Hodejove a v miestnom rozhlase, prípadne iným vhodným spôsobom.
5. O prerokovanej problematike sa vyhotovuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov obce.

Siedma hlava
Poslanci
§ 24
Úvodné ustanovenia

1. Poslancov volia obyvatelia obce v priamych voľbách.
2. Poslanci dbajú o to, aby svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami, resp. záujmami časti obce a jej obyvateľov. Vykonávajú ju v súlade s ústavou, s ústavnými a ďalšími zákonmi.

§ 25
Vznik a zánik poslaneckého mandátu

1. Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Postup pri voľbách upravuje osobitný zákon.
2. Platnosť voľby poslancov overuje na návrh mandátovej komisie obecné zastupiteľstvo.
3. Funkčné obdobie poslancov začína dňom zvolenia, zložením sľubu a končí dňom skončenia volebného obdobia. Mandát poslanca zanikne aj vtedy, ak sa počas jedného roka nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.

§ 26
Práva a povinnosti poslancov

1. Poslanec je oprávnený najmä:
a) predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom návrhy, podnety, pripomienky a námety,
b) interpelovať starostu vo veciach týkajúcich sa výkonu jeho práce,
c) požadovať od vedúcich ostatných právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,
d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa ich podnikania v obci,
e) zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, ktoré uskutočňujú orgány obce a hlavný kontrolór obce,
f) požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.
2. Poslanec obecného zastupiteľstva je povinný najmä:
a) zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, na ktorom sa zúčastní,
b) zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
c) dodržiavať Štatút obce Hodejov, Organizačný poriadok obce Hodejov a Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Hodejove,
d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.
3. Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a o činnosti obecného zastupiteľstva.

§ 27
Náhrady výdavkov poslancov

1. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, a to podľa osobitných predpisov platných pre pracovníkov v pracovnom pomere.
2. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného a lebo obdobného pomeru.

Ôsma hlava
Vzťah obce k iným obciach a mestám, k orgánom štátu
a k ostatným právnickým a fyzickým osobám a spolupráca s obcami

§ 28

1. Veci spoločného záujmu obce Hodejov a okolitých obcí , miest sa riešia zmluvou obce s okolitými obcami a mestami.
2. Obec môže na uplatnenie buy propecia svojich práv a záujmov vytvárať združenia, nadväzovať partnerské vzťahy a spolupracovať s obcami a mestami iných štátov a byť členom medzinárodných združení miestnych orgánov.
3. Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu, a to najmä s obvodným úradom a krajským úradom, územne špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, vysokými školami, výskumnými ústavmi a ďalšími štátnymi orgánmi (prokuratúrou, súdom, políciou a pod.).
4. Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a pri plnení úloh súvisiacich so zabezpečovaním potrieb obce s podnikateľskými, právnickými a fyzickými osobami, s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území obce.

Deviata hlava
Obecné symboly, čestné občianstvo, kronika obce
§ 29
Obecné symboly

1. Symbolmi obce Hodejov sú:
a) obecný levitra online znak (erb),
b) farby obce,
c) obecná vlajka
d) pečať obce.
2. Obecný znak (erb) tvorí červený štít na ktorom je neúplné žlté mlynské koleso s piatimi bielymi lopatkami a nad ním list žltej farby srdcového tvaru s bielou stonkou.
3. Farby obce Hodejov sú červená, žltá a biela.
4. Vlajka obce Hodejov má v prvej tretine na červenom podklade znázornený erb, od druhej tretiny sú po okraji dva pozdĺžne pruhy bielej farby a cez stred smeruje pozdĺžny pruh žltej farby. Ukončenie zástavy je zostrihnuté do tvaru obráteného písmena W.
5. Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC HODEJOV. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

§ 30
Čestné občianstvo obce Hodejov

1. Osobám, ktoré sa osobitne významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie obce, ochranu jej záujmov a šírenie jej dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť čestné občianstvo obce Hodejov. Podrobnosti o udeľovaní čestného občianstva obce upravuje VZN obce.

§ 31
Kronika obce

1. Kronika obce Hodejovsa vedie v slovenskom jazyku.
2. Zápisy do kroniky sa vykonávajú priebežne. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech života obyvateľov obce.
3. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého na návrh starostu menuje a odvoláva obecné zastupiteľstvo.

Desiata hlava
Pomoc pri mimoriadnych situáciách
§ 32
Pomoc obyvateľom pri kamagra online mimoriadnych situáciách

1. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu a lebo inú materiálnu pomoc v prípade, že takouto možnosťou disponuje.
2. Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva živelnej pôvodne miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred živelnou pohromou, likvidácii a odstraňovaní jej následkov.
3. Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.
4. Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárie v spolupráci s právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

§ 33
Pomoc obci pri mimoriadnych situáciách

1. Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
2. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do troch mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do troch rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.

Jedenásta hlava
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 34

1. Štatút obce Hodejov je základnou právnou normou obce Hodejov.
2. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.
3. Štatút obce Hodejov nadobúda účinnosť dňom schválenia.


V Hodejove  dňa :                                                                                                  Starosta obce :

Sobota, 15. Jún 2019
22:39:39
«  JUN 2019  »
PonUtoStrStvPiaSobNed
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Počasie

Počasie Hodejov - Svieti.com

Toplist.sk

TOPlist

Za obsah stránky zodpovedá NCRC Revúca | Grafika J@kubecWEB

Obec Hodejov © 2013.Všetky práva vyhradené.